دعاوی ثبتی

ثبت ملک جزء تشریفات بوده و دلیلی بر مالکیت اشخاص بر املاک می باشد. ولیکن قانونگذار به دلیل جلوگیری از هرج و مرج در امور املاک، وفق ماده 22 قانون ثبت، ادارات و محاکم را مکلف نموده است که تنها اشخاصی را که سند ملک به نام ایشان ثبت شده است به عنوان مالک شناسایی نمایند. ثبت ملک دارای مراحل و تشریفاتی است که خود می تواند موضوع دعوای حقوقی قرار گیرد، ثبت ملک ابتدائی ترین مرحله ثبتی است که بر روی ملک صورت می گیرد و پس از آن اقداماتی نظیر افراز، تفکیک، انتقال رسمی ملک، رفع اختلافات در خصوص صدور سند مالکیت معارض و سایر اقدامت ثبتی است که بر روی ملک صورت می گیرد.
ثبت املاک شامل املاک مسکونی، تجاری، صنعتی، باغات و اراضی کشاورزی و زراعی می باشد که هر یک دارای قواعد و شرایط خاص خویش می باشد که با توجه به اهمیت فوق العاده هر یک از آن ها برای قانونگذار، اشتباه و اختلال در هریک از مراحل ثبت می تواند موجبات اختلافات حقوقی سنگینی شود.

شرکت عهدآفرین ایرانیان با طرح یا دفاع از:

1- کلیه دعاوی ثبتی و ملکی ازقبیل؛ ابطال اسنادمالکیت- تخلیه املاک تجاری ومسکونی- دعاوی خلع ید- رفع تصرف عدوانی- افرازملک مشاع- دستورفروش ملک مشاع- تقسیم وتفکیک آن- الزام به فروش ملک مشاع درصورت اختلاف درمالکیت- الزام به تنظیم سند رسمی- الزام به تنظیم سندرسمی اجاره- ابطال صورت جلسه افراز در صورت اختلاف درمالکیت.
2- اعتراضات ثبتی از قبیل؛ اعتراض به اصل درخواست ثبت ملک- اعتراض به تحدید ملک مورد درخواست ثبت- اعتراض به حقوق ارتفاقی.
3- دعاوی مربوط به مواد 147 و 148 قانون ثبت از قبیل: اعتراض به ثبت سند- اعتراض به ثبت توافقی به علت جعل یا اشتباه- اعتراض به رای هیئت حل اختلاف در خصوص صدور سند مالکیت به نام متقاضی- اعتراض به رای تنظیم سند رسمی انتقال ملک شهرداری یا دولت به نام متقاضی- ابطال سند رسمی انتقال ملک دولت، اوقاف یا شهرداری به نام متقاضی- ابطال سند رسمی مالکیت صادره به نام متقاضی بر اساس رای هیات- اصلاح سند رسمی مالکیت صادره به نام متقاضی بر اساس رای هیات.
4- دعاوی املاک مشاع از قبیل؛ افراز ملک مشاع -تفکیک ملک مشاع – دستور فروش ملک مشاع- دعاوی مربوط به قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی.
5- اعتراض به تصمیمات هیات حل اختلاف موضوع بند 2 ماده 33 قانون برنامه جهارم توسعه از قبیل: دعاوی مربوط به اشتباهات ثبتی- رسیدگی به اسناد مالکیت معارض در هیات نظارت و شورای عالی ثبت- صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورز – معارض در هیات نظارت و شورای عالی ثبت

فهرست
ارسال توسط واتس آپ